• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  blíži sa termín zápisu Vašich detí do prvého ročníka na základnú školu. So zápisom je spojené aj vypĺňanie množstva údajov, ktoré sa týkajú Vás a Vaších detí.

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou vyplnením nasledujúcej prihlášky.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční osobne najneskôr do 30. apríla 2021.

  Na overenie údajov je potrebné doniesť so sebou občianský preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a preukaz zdravotného poistenia dieťaťa.

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

  Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, doručí požadované dokumenty najneskôr do 15. júna 2021.

   

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola.teplica@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 216 302 Zástupca riaditeľky: 056/679 62 14 Výchovná poradkyňa: 056/668 75 01 Ekonomický úsek: 056/668 75 00 Vedúca školskej jedálne: 0910 214 111
   • Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica Slovakia
   • IČO: 35541199
   • DIČ: 2021663149
  • Prihlásenie