• Profil školy

     • Profil školy

     • „ŠKOLA  TOLERANCIE  A  VZÁJOMNÉHO  POROZUMENIA“

      Charakteristika základnej školy

      Základná škola v Zemplínskej Teplici je plnoorganizovanou školou. Škola je umiestnená v strede obce vo  veľmi peknom prostredí.

      V školskom roku 2022/2023 otvorí 17 tried, pričom na prvom stupni je 6 tried, na druhom stupni 11 tried, z toho 3 triedy pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami. Na škole je zriadené jedno oddelenie ŠKD. Od roku 2002 má škola právnu subjektivitu s charakterom hospodárenia ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva.

         Charakteristika žiakov

      Školu navštevujú žiaci zo Zemplínskej Teplica a z okolitých obcí – Egreš, Veľké Ozorovce a Slanské Nové Mesto. Žiaci, vzhľadom na zloženie a počet žiakov školy dosahujú dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Vzorne reprezentujú školu vo všetkých oblastiach – vzdelávacích, záujmových a športových. Vzhľadom na  geografické umiestnenie obce, počet žiakov zo sociálne zanedbaného prostredia sa zvyšuje. Je nevyhnutné konštatovať, že škola sa nachádza v lokalite, so sústredeným rómskym obyvateľstvom. Deti pochádzajúce z rómskej minority predstavujú v škole cca 82 % žiackeho osadenstva.

      Časť žiakov zo spomínanej komunity absolvuje vzdelávanie v bežných triedach školy veľmi dobre.

            Charakteristika pedagogického zboru

      Na škole v súčasnosti pracuje 25 pedagogických zamestnancov a 1 odborný zamestnanec. Z toho je  21 učiteľov, 3 asistentky učiteľa, 1 vychovávateľka školského klubu a 1 sociálna pedagogička. Niektoré predmety sa vyučujú neodborne z dôvodu nevyhovujúcej aprobácie. Z celkového počtu hodín to predstavuje 14,7 %.

      V rámci pracovných porád prehlbujeme právne povedomie zamestnancov. Zamestnanci sú dôsledne oboznámení s pracovným poriadkom, vnútorným poriadkom a ostatnou dokumentáciou školy.

      Škola má 12 prevádzkových zamestnancov.

       

         Škola ako životný priestor

      V zmysle otvorenej školy trávia žiaci v školských priestoroch aj veľa svojho osobného času. Aby sa žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci cítili čo najpríjemnejšie veľký dôraz kladieme na estetické prostredie tried, chodieb, zborovní a učební.

      Na informačných tabuliach a nástenkách majú možnosť žiaci, rodičia a široká verejnosť nájsť informácie o úspechoch, reprezentácii  a aktivitách školy. Žiaci majú možnosť vidieť svoje vlastné práce. Každý odborný kabinet má svoj priestor nielen vo svojej  odbornej učebni, ale aj na chodbách vo forme násteniek a informačných tabúľ. Spoločné priestory sú obnovované a spravované aj  v rámci záujmových útvarov zameraných na výtvarnú prácu. Vonkajšie priestory sú upravované za pomoci Obce Zemplínska Teplica spolu s miestnym parkom a aj v rámci vyučovania. Snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pracovníkmi, medzi pedagógmi, rodičmi a širokou verejnosťou.

       

         Zameranie školy a stupeň vzdelávania

      Zameranie školy nadväzuje na tradície školy, na činnosť školy z predchádzajúceho obdobia a vychádza z terajších potrieb školy.

      Hlavným cieľom, ktorý chceme v najbližšom období uskutočniť, je pokračovať v zmene  základnej filozofie školy. Ide o predstavu - vytvorenie tzv. otvorenej školy, kde tvoria škola a rodičia komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy. V tomto modeli neposkytuje škola žiakovi len vzdelanie, ale žiak tu môže tráviť aj časť svojho voľného času, má tu vytvorený priestor na zábavu, športovú a kultúrnu činnosť.

      Vo vzdelávacom procese sa zamerať na to, aby žiak mohol získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Dôraz klásť na vyučovanie cudzích jazykov, zvládnutie IKT. Umožniť individuálny výber pokračovania v štúdiu na strednej  škole. 

      V záujmovej činnosti pokračovať vo výbere zameraní podľa záujmu žiakov, umožniť prácu žiakov aj  v poobedňajších hodinách.

      V priestoroch školy má svoje vyučovanie Základná umelecká škola Sečovce vo vyučovacích odboroch hra na klavír a spev a Súkromná základná umelecká škola v Bačkove vo vyučovacích odboroch výtvarný a tanečný.

          Pedagogické stratégie

      V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

      Výchovný poradca poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy. Vedie poradenstvo o ďalšom štúdiu na stredných školách.

      Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako sú besedy. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a používaniu alkoholických nápojov cez koordinátora, rodičov, všetkých vyučujúcich a Pedagogicko-psychologickej poradne v Trebišove, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.

      Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

      Triedy rôznych ročníkov s malým počtom žiakov  zlučovať na hodinách Telesnej a športovej výchovy z dôvodu zlepšenia prípravy v kolektívnych hrách.

      Organizácia vyučovania v školskom roku

      ČAS    VYUČOVANIA   ZŠ :                                      

         

      1.     hodina          745  -    830

      2.     hodina          835  -    920

      3.     hodina          935  -  1020

      4.     hodina        1025  -  1110

      5.     hodina        1120  -  1205

      6.     hodina        1215  -  1300

      O B E D

      7.     hodina         1330 - 1415

       

      ČAS    VYUČOVANIA   ŠKD : 

       

      od 1100 do 1600

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola.teplica@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 216 302 Zástupca riaditeľky: 056/679 62 14 Výchovná poradkyňa: 056/668 75 01 Ekonomický úsek: 056/668 75 00 Vedúca školskej jedálne: 0910 214 111
   • Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica Slovakia
   • IČO: 35541199
   • DIČ: 2021663149
  • Prihlásenie