• Projekty

     • Podpora inklúzie žiakov MRK

     •                                      Strategický cieľ projektu :

      (2009-2011)

      Zvýšenie vzdelanostnej úrovne žiakov MRK využitím inovatívnych a špecifických foriem ďalšieho vzdelávania.

      1. Podporovať sociálnu inklúziu príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.
      2. Naplnením strategického cieľa projektu rozšírime proces formálneho vzdelávania žiakov základných škôl z MRK o moderné a inovatívne formy ďalšieho vzdelávania s ohľadom na špecifické potreby žiakov marginalizovaných rómskych komunít.
      3. Prispôsobením foriem a metód vzdelávania žiakov s osobitnými vzdelávacími potrebami s dôrazom na kľúčové kompetencie podporíme ich adaptáciu do formálneho vzdelávania na ZŠ a uľahčíme prístup k získavaniu zručností potrebných na trhu práce.

      Špecifické ciele projektu:

      1. Zvýšenie kvality programov a prostriedkov pre prácu so žiakmi z MRK

             Vytvorením a inovovaním programov na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie žiakov z MRK vo vzdelávaní skvalitníme výstupy vzdelávania prostredníctvom pedagógov školy a zvýšime kvalitu poskytovaných programovpri aplikácii konkrétnych metód do praxe.

            Pomocou odbornej sociálnej a psychologickej práce v rámci projektu identifikujeme na odbornej úrovni smery rozvoja konkrétnych skupín žiakov z MRK. Prostredníctvom skúsených lektorov z oblasti vzdelávania a práce s rómskymi deťmi zvýšime pedagógom našej školy odborné znalosti a zručnosti v  v tvorbe vlastných programov, podporíme rozvoj kompetencií efektívne doučovať žiakov MRK využitím inovatívnych a špecifických prístupov k ďalšiemu vzdelávaniu.

      2. Uľahčenie prístupu k formálnemu vzdelávaniu

           Realizáciou projektu naša škola vytvorí vhodné materiálne a znalostné podmienky pre úspešnú vzdelávaciu prácu pedagógov – učiteľov, asistentov pracujúcich so žiakmi z MRK. Naplnením špecifického cieľa implementujeme podporné programy celodenného výchovného systému pre našu základnú školu. Realizované aktivity CVS a využitie moderných postupov zvýšia efektívnosť podpory žiakov MRK v ich začleňovaní sa do formálneho vzdelávania a pomôžu tak zvýšeniu ich vzdelanostnej úrovne.

      3. Aplikovanie nových metód do podpory žiakov MRK v ďalšom vzdelávaní

           Aplikovaním nových foriem a metód vzdelávania do ďalšieho vzdelávania a podpory žiakov z MRKza pomoci nových učebných textov, edukačných programov  v elektronickej podobe, audiotechniky, interaktívnych tabúľ, notebookov, materiálov  a didaktických pomôcok priamo podporíme žiakov z MRK pri ich začleňovaní do formálneho vzdelávania.

      Hlavné zameraniea súlad projektu s cieľmi výzvy

           Zámer projektu, ako aj jeho špecifické ciele, sú v súlade s Operačným programom Vzdelávanie, Prioritnou osou 3 „Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami “. Projekt svojim obsahom, cieľmi a definovanými aktivitami prispeje k naplneniu celkového cieľu Opatrenia 3.1 „Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania“.

          Ciele aj aktivity projektu vychádzajú najmä z materiálu „Návrh koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania“ schváleného uznesením vlády SR č. 206 zo dňa 2. apríla 2008. Koncepcia materiálu, a stanovené prioritné ciele podporujú v plnom rozsahu napĺňanie cieľov Opatrenia 3.1 Operačného programu Vzdelávanie.

      Charakteristika cieľovej skupiny, východisková situácia

           Vychádzajúc z dokumentu „Návrh koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania“ - oblasť výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov je v kontexte celoživotného vzdelávania v Európe považovaná za jednu z prioritných oblastí a javí sa ako kľúč k riešeniam rôznorodých problémov súvisiacich so životnou situáciou rómskej populácie. Školskú neúspešnosť rómskych žiakov sa dlhodobo nedarí odstrániť ani minimalizovať.

           Medzi bariéry neumožňujúce použitie štandardných nástrojov podpory formálneho vzdelávania (štipendiá, záujmové krúžky) patria: nízka vzdelanostná úroveň rodičov žiakov, rozdielna hodnotová orientácia a z nej plynúci nízky status a dôležitosť vzdelávania sa, nízka rola vzdelania a vzdelávania sa, minimálna motivácia k učeniu sa, nedostatočné sociálne a odlišné emocionálne a spoločenské zázemie, absencia povinnej predškolskej prípravy, nedostatočné sociálne a pracovné návyky – pričom všetky tieto nedostatky sa zlievajú v podobe spoločných charakteristík označujúcich formálne vzdelávanie detí z marginalizovaných skupín – ktorou je nedostatočná dochádzka žiakov MRK do školy a predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky.

           Na strane druhej stoja nelichotivé atribúty systémov vzdelávania, ktoré v mnohých prípadoch zahŕňajú nie vhodne volené prístupy pedagogických zamestnancov pri práci so žiakmi z MRK, či nedostatočné materiálno-technické vybavenie školských zariadení zameraných na prácu s osobami so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola.teplica@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 216 302 Zástupca riaditeľky: 056/679 62 14 Výchovná poradkyňa: 056/668 75 01 Ekonomický úsek: 056/668 75 00 Vedúca školskej jedálne: 0910 214 111
   • Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica Slovakia
   • IČO: 35541199
   • DIČ: 2021663149
  • Prihlásenie