• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • O B E C Z e m p l í n s k a T e p l i c a , PSČ 076 64, okr. Trebišov
    IČO: 00 332 194, č.tel .056/6796222, mobil: 0905289274
    e-mail: ocuzteplica@slovanet.sk, web: zemplinskateplica.sk
    Č: 662/2022 Oznámenie o vyhlásení výberového konania Obec Zemplínska Teplica podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 522/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Hlavná 209, Zemplínska Teplica. Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača: - Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch, - minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., - osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c, zákona č. 138/2019 Z. z., - zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. - ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, - znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť. Zoznam požadovaných dokladov: - písomná prihláška do výberového konania, - overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, - potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe, - štruktúrovaný profesijný životopis, - písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu 1-2 strán/A4, - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, - odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača, - lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace), - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
    - čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c), e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín podania prihlášky: do 21. 10. 2022 do 12,00 hod. Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať – doručiť v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - VK – riaditeľ/riaditeľka ZŠ Hlavná 209, Zemplínska Teplica“ . Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov a zákona NRSR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.zemplinskateplica.sk.

    Zemplínska Teplica, 30. 09. 2022                                           Mgr. Jozefína Uhaľová - starostka obce

   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola
   • skola.teplica@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 0911 216 302 Zástupca riaditeľky: 056/679 62 14 Výchovná poradkyňa: 056/668 75 01 Ekonomický úsek: 056/668 75 00 Vedúca školskej jedálne: 0910 214 111
   • Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica Slovakia
   • IČO: 35541199
   • DIČ: 2021663149
  • Prihlásenie